BAŞVURU

Azalmış Over Rezervli,

Genç Olgularda İlişkili

Yolak Genlerinin Belirlenmesi

 

Bu proje TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında desteklenmektedir. Proje 15/04/2023 tarihinde başlamış olup 15/10/2025 tarihinde sona erecektir.

Over rezervi ve bu rezervin üreme çağı boyunca kullanımı genetik, epigenetik ve çevresel faktörler tarafından belirlenir. Primordiyal folikül havuzunun oluşumu ve aktivasyonu, folikülogenez ve her menstrüel siklusta tek bir oositin olgunlaşmasına yol açan mekanizmalar hakkında araştırmalar büyük bir önem arz etmektedir. Menopoz yaşıyla ilgili hayvan modelleri ve insanlarla yapılan çalışmalar, birçok genin over yaşlanmasını belirlediğini ve over rezervinin tükenmesinden sorumlu tek bir baskın alel olmadığını göstermektedir. Kalan doğurganlık süresini öngörebilmek için kişiselleştirilmiş genomik yaklaşımların kullanımı, yüksek derecede genetik heterojenite, detaylı aile ağacı bilgisi ve genlerin fonksiyonel etkilerinin hesaba katılmasını gerektirmektedir.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gizem Berkay’ın dişi üreme genetiği üzerine doktora tezi ile başlayan çalışmaları daha spesifik bir olgu grubunda planlanan bu proje ile devam edecektir. Tüm dünyada yardımcı üreme tekniklerine artan başvuru sayıları, dişilerdeki aktif üreme sürecinin kısa oluşu ve sağlık sistemine olan yüklerinin azaltılmasında yeri olabilecek çıktıların yüksek olduğu çalışmanın, bilimsel anlamda da literatüre önemli katkılar yapabileceği düşünülmektedir.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gizem BERKAY / İstanbul Kent Üniversitesi, Proje Yürütücüsü

  Proje yürütücüsü Ezgi G. Berkay, tıp eğitimi sonrasında İstanbul Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik   Doktora programı kapsamında İstanbul   Tıp Fakültesi Tıbbi   Genetik AD, Aziz Sancar DETAE Genetik AD ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD ve Çocuk   Genetik BD hocalarından kapsamlı bir eğitim almıştır. Eğitiminde 1,5 yıl İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Tıbbi   Genetik Polikliniği’nde stajyer doktor olarak çalıştıktan sonra Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji II. Düzey USG Genetik Danışma Birimi’nde görev almıştır. Teorik ders sürecini tamamladıktan sonra İTF Tıbbi Genetik AD Sitogenetik Laboratuvarı’ndaki stajı süresince Kötü Obstetrik Öykü, Tekrarlayan Gebelik Kayıpları ve MKA/MR öykülü olguların kromozom analizlerine katılmıştır. Doktora yeterlilik sınavını başarı ile geçtikten sonra tez çalışmasını da yürüteceği Moleküler Genetik Laboratuvarı’nda stajına başlamıştır. Bu süreçte hem ıslak laboratuvar çalışmaları hem de biyoenformatik analizler konusunda yetkinleşmiş ve daha donanımlı hale gelmiştir. DNA izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu Teknikleri, Sanger Dizileme, Yeni Nesil Dizileme ve MLPA tekniklerini ilk aşamadan raporlandırma safhasına kadar aktif olarak yapmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Seher Başaran yürütücülüğünde yapılan İÜ BAP TSA-2018-32135 numaralı “Sebebi Açıklanamayan İnfertilite İlişkili Genlerin Araştırılması” projesinde yardımcı araştırmacı olarak; Prof. Dr. Beyhan Tüysüz yürütücülüğünde yapılan TÜBİTAK 1001-217S378 numaralı “Osteogenezis İmperfekta hastalarında yeni nesil dizileme teknolojisi ile ilişkili genlerin taranması ve bilinmeyen genlerin araştırılması” adlı bilimsel araştırma projesinde bir yıl süre ile bursiyer olarak çalışmıştır.