BAŞVURU

İstanbul Kent Üniversitesi Ar-Ge Ve Proje Yönetimi Ofisi

PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Üniversite akademisyenleri, ortaya çıkardıkları veya geliştirmek istedikleri fikir ve araştırmalar için ulusal ve uluslararası fon desteklerine, bu fikir veya araştırmaların projelendirilme süreci için bilgilendirilmeye ve uygun destek için ise yönlendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisi ekibi olarak çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde Üniversitemiz araştırmacı ve öğrencilerine, destek sağlamaktayız.
Neler Yapıyoruz?
  • Ulusal ve uluslararası araştırma projelerine yönelik fon, kaynak desteklerinin araştırılması,
  • Destek programlarına yönelik çağrı duyuruları yaparak araştırmacıların bilgilendirilmesi,
  • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
  • Adayların belirlenip uygun kaynaklar ile eşleştirilmesi,
  • Proje önerisinin incelenmesi ve ön değerlendirmesinin yapılması,
  • Başvuru aşamasında bilimsel, teknik, hukuki, mali ve yazı işleri konusunda destek sağlanması,
  • Başvurunun kabulü durumunda, sözleşme sürecinin yönetilmesi,
  • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde, gerekli koordinasyonun sağlanması ve idari desteğin verilmesi,
  • Ret almış projelerin revize edilmesi,
  • Herhangi bir etkinlik, seyahat vb. faaliyet için uygun fon desteğinin varlığının araştırılması ve belirlenmesinde görev alıyoruz.

Akademisyenler ve Araştırmacılar İçin

Üniversite akademisyenleri, ortaya çıkardıkları veya geliştirmek istedikleri fikir ve araştırmalar için ulusal ve uluslararası fon desteklerine, bu fikir veya araştırmaların projelendirilme süreci için bilgilendirilmeye ve uygun destek için ise yönlendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca destek alan bu projelerin tabi olduğu mevzuat ve Üniversitemiz araştırma politikaları doğrultusunda yürütülmesi ve sonuçlandırılması da gerekmektedir. Projelendirme sürecinde ihtiyaç duyulan bu destekler Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisimiz tarafından sağlanmaktadır.

a. 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

Detaylar için tıklayınız

b. 1002 - Hızlı Destek Programı

Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Detaylar için tıklayınız

c. 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Detaylar için tıklayınız

d. 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Detaylar için tıklayınız

e. 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

Detaylar için tıklayınız

                                   

Öğrenciler İçin

Ar-Ge ve Proje Yönetim Ofisimiz, üniversite akademisyenleri için sağladığı tüm hizmetleri üniversite öğrencileri için de sağlamaktadır. Öğrenci proje fikirlerine uygun fon kuruluşları araştırılmakta ve proje fikri ile eşleştirilmektedir. Öğrencilere yönelik fon destek kuruluşları tarafından yapılan tüm çağrılar duyurulmakta, bu çağrı programları ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, fikirlerini projeye dönüştürme ve proje yazma konularında eğitimler verilmektedir.

Lisans

a.2205 - Lisans Burs Programı

2205-Lisans Burs Programının amacı; üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Detaylar için tıklayınız

b.2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Detaylar için tıklayınız

c.2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

Çağrının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Detaylar için tıklayınız

Lisansüstü

Detaylar için tıklayınız

Doktora Sonrası

Detaylar için tıklayınız