BAŞVURU

Kent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

DESTEKLERİMİZ

Teknoloji Transfer ve Ar-Ge Proje Yönetim Ofisi olarak çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde Üniversitemiz araştırmacı ve öğrencilerine destek vermekteyiz.

Neler Yapıyoruz?

 • Araştırmacıları, uygun ulusal ve uluslararası fon ve hibe programları ile açık çağrılar hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmeler yapmak
 • Hibe programlarına sunulacak proje önerilerinin hazırlanması ve başvurularının yapılması konularında destek vermek
 • Proje önerisinin incelenmesi ve ön değerlendirmesinin yapılmasında destek sağlamak
 • Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışını sağlamak
 • İstanbul Kent Üniversitesi’nin koordinatör olacağı durumlarda ortak bulma sürecine destek vermek
 • Proje başvurularında gerekli tüm idari bilgilerin toplanması/ hazırlanmasını sağlamak
 • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerini yürüterek gerekli imza ve onayları almak

Akademisyen veya sanayiciye ait fikir etabındaki projeleri ya da ar-ge çalışmalarını uygun taraflarla eşleştirerek, fikre ya da ürüne dönüştürülmesi konusunda destek sağlıyoruz.

Neler Yapıyoruz?

 • Akademisyen çalışmalarının sanayi tarafına sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak
 • Sanayi tarafının ar-ge ve inovasyon konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek, alanında uzman akademisyenlere yönlendirilmesini sağlamak
 • İş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak
 • Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir toplantılar düzenlemek
 • Disiplinler arası işbirliği sağlayarak, sanayicinin üniversite imkânlarından yararlanmasını sağlamak
 • Sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari ve mali desteği sağlamak
 • İşbirliği anlaşmalarını oluşturmak ve fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlanmak
 • Kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, bu ürünü serbestçe paylaşmayı veya kullanımını kontrol etmeyi tercih edebilir.

Sınaî Mülkiyet ise sanayideki buluşların, yeniliklerin, özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına sahip olmalarını sağlayan bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır.

Ofisimiz, akademisyen ve öğrencilerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmekte, FSMH ile ilgili danışmanlık ve sözleşme yönetimi konularında destek vermektedir.

Neler Yapıyoruz?

 • Üretilen bilimsel bilginin fikri ve sınaî mülkiyet haklarıyla korunması bilincinin arttırılması konusunda destek sağlamak
 • Başvuru sahiplerinin süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesini sağlamak
 • Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesini sağlamak             
 • Üniversite araştırmacılarının Buluş Bildirim Formlarının kontrolünü ve kabulünü sağlamak
 • Bildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmak
 • FSMH süreçlerinin, İstanbul Kent Üniversitesi’ ne ait politikalara uygun olarak yönetilmesini sağlamak
 • Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü belgeleyi hazırlamak
 • Fikri ve sınai mülkiyet farkındalığına ilişkin eğitimler düzenlemek,
 • Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlemek

Teknoloji Transfer ve Ar-Ge Proje Yönetim Ofisiolarak üniversite akademisyen ve öğrencilerinin yenilikçi fikirlerinin, toplumda sürdürülebilir zenginlik yaratılmasına katkıda bulunan temsilciler olduğuna inanıyor ve girişimciliğe teşvik ediyoruz. Bu inançla girişimcilik kültürünü geliştirmek adına girişimcilik vekuluçka merkezimiz KENT ORIGINbünyesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Neler Yapıyoruz?

 • Üniversite akademisyen ve öğrenci girişimcilerin firma kurma sürecini kolaylaştırıcı işlemler ve ilgili sürece yönelik danışmanlık hizmetleri sağlamak
 • Üniversite akademisyen ve öğrencilerinde girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ve girişimciliğin artırılmasına yönelik destekler sağlamak
 • Girişimcilik alanında hızlandırma programları ve girişimciliğe yönelik eğitimler düzenlemek